کد خبر : 3043 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت [ ۵:۳۶ ]
پرینت پرینت ذخیره فایل ارسال به دوستان

کمیته آموزش و پژوهش منتشر کرد:

نقش اقتصاد در توسعه پایدار چیست؟

کارآفرینی واژه کارآفرینی کمتر از دو قرن است که در ادبيات مدیریت و اقتصاد وارد شده و مانند سایر واژه ها تغييرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تكاملی برخوردار بوده است.امروزه ساختار اقتصادی دنيا با گذشته به طور اساسی تفاوت کرده. توسعه پایدار امروز برپایه نوآوری، خلاقيت و استفاده از دانش استوار […]

کارآفرینی

واژه کارآفرینی کمتر از دو قرن است که در ادبيات مدیریت و اقتصاد وارد شده و مانند سایر واژه ها تغييرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تكاملی برخوردار بوده است.امروزه ساختار اقتصادی دنيا با گذشته به طور اساسی تفاوت کرده. توسعه پایدار امروز برپایه نوآوری، خلاقيت و استفاده از دانش استوار است. توسعه کارآفرینی در کشور ضمن فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشكلات جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بيكاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوه سایر بيكاران را مرتفع خواهد کرد. در واقع کارآفرینی که به مفهوم کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است، پایه و اساس توسعه همه جانبه محسوب می شود. مطالعات و تحقيقات نشان می دهد کارآفرینی نقش شایسته و بایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی، حضور فعالدربازارهای جهانی، رقابت، اشتغالزایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر، درآمد ملی و حل مشكلات جامعه دولت و بخش عمومی دارد. برای توسعه کارآفرینی در کشور به کار آفرینان توانمند نياز است. منظور از توسعه کارآفرینی ایجاد فرهنگ کار آفرینی در کشور، تقویت گرایش مثبت عمومی به کارآفرینی و درپی آن افزایش نرخ فعاليت های کارآفرینانه است.کارآفرینی نه تنها یك حوزه علمی نو خاسته بلكه یك نوع راه و رسم زندگی است.

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی(Economic development) مفهومی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یكی شمرده می شود،در حالی که بين این دو مفهوم تفاوتهای قابل ملاحظه ای وجود دارد. رشد اقتصادی در برگيرنده شاخصهای کمی اقتصادی است، لكن توسعه اقتصادی متضمن فرآیندهای پيچيده تری است، به گونه ای که این مفهوم با مفاهيمی چون تغيير و تحولات اقتصادی نزدیكتر است تا مفهوم رشد اقتصادی. درواقع توسعه اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع توليدی به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه در یك جامعه بشود و نيز اظهار شده که توسعه اقتصادی فرآیندی است که طی آن مبانی علمی وفنی توليد از وضعيت سنتی به وضعيت مدرن متحول می شوند.

توسعه پایدار

مفهوم توسعه پایدار (Sustained development)مفهومی است که در سالهای اخير در ادبيات جامعه شناسی مطرح شده است. در سمپوزیمی که در سال ۱۹۹۱ در لاهه برگزار شد، در مورد مفهوم توسعه پایدار آمده است: اگر منظور از توسعه، گسترش امكانات زندگی انسانهاست، این امر نه تنها در مورد نسل حاضر بلكه برای نسلهای آینده نيز باید مد نظر باشد. منظور از توسعه پایدار تنها حفاظت از محيط زیست نيست، بلكه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است. رشدی که عدالت و امكانات زندگی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد برگزیده است. در فرآیند توسعه پایدار سياستهای اقتصادی، مالی،تجاری،انرژی،کشاورزی، صنعتی و … به گونه ای طراحی می شود که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی را تداوم بخشد. بر این اساس دیگر نمی توان برای تامين مصارف جاری، بدهی های اقتصادی که باز پرداخت آن بر عهده نسلهای آینده است، ایجاد کرد. در نهایت توسعه پایدار به معنی عدم تحميل آسيبهایاقتصادی، اجتماعی و یا زیست محيطی به نسلهای آینده است.

اهمیت موضوع کارآفرینی

دستيابی به آرمانهای چشمانداز بيست ساله که جایگاه شایستهای را برای کشور فراهم میکند و همچنين حل مشكلات فعلی جامعه نيز تنها از طریق اجرای استراتژی توسعه کارآفرینی و به تعبيری جایگزینی اقتصاد کارآفرینی بجای اقتصادی نفتی امكانپذیر است. بدون توجه به نقش کارآفرینی در توسعه کشور، تحقق هدفها امكانپذیر نيست و تلاشهای در حال انجام را ناکام میگذارد و با ادامه وضع موجود، همچنان منابع را به هدر میدهد و حجم و پيچيدگی مشكلات را اضافه میکند. بنابراین توجه جدی به موضوع کارآفرینی و تدوین و اجرای برنامه ملی توسعه کارآفرینی برای کشور بسيار حياتی است از این جهت که موجب عامل افزایش سرمایهگذاری و به تبع آن افزایش سود و سرمایه سرمایهگذاران است، مسبب ایجاد فرصتهای تازه در بازار کار و راهكار موثری در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور می‌باشد و همچنین باعث آسان شدن روند رشد و توسعه کشور میشود.

نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار

ویژگی بارز اقتصاد امروز، تغييرات سریع است.اگر نگاهی بر سير تاریخی نظریات توسعه اقتصادی داشته باشيم، درمییابيم که جدیدترین این نظریات تاکيد دارند که توسعه صنعت و پيشرفت در اقتصاد جامعه مبتنی بر تغيير ایده ها و خلق نوآوری ها است و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوری، هيچ کشوری در پيمودن سریع مسير توسعه موفق نخواهد بود. طبيعی است که بارزترین ابزاری که می تواند ما را به این مقصود برساند، کارآفرینی است. در نظام اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی، نوآوران و صاحبان فكر و ایده، سرمایههای اصلی یك بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب میشوند. کارآفرینی با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها رابطه تنگاتنگی دارد و امروزه یكی از شاخص های توسعه در کشورهای روبه رشد محسوب می شود.

توسعه کار آفرینی در کشور ضمن فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشكلات جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بيكاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوه سایر بيكاران را مرتفع خواهد کرد. دستيابی به رشد و توسعه اجتماعی به عنوان یك چشم انداز ملی مهمترین آرزوی هر ملتی است اما تحقق چنين چشم اندازی نياز به تدوین و اجرای راهبردهای اثر بخش دارد. کار آفرینی یكی از اجرایی ترین این راهبردها است. بر این اساس، دستيابی به چشم انداز بيست ساله کشور که چارچوب اصلی چهار برنامه پنج ساله آینده کشور را شكل می دهد، مستلزمتوسعه کار آفرینی در ایران اسلامی است.

و در نهایت برای رسيدن به « ایران کارآفرین » باید راهكارهایی تهيه کنيم و مصمم و معتقد باشيم که راه توسعه اقتصادی،اجتماعی و صنعتی و گریز از بحران بيكاری جز از راه توسعه کارآفرینی ميسر نخواهد بود از جمله این راهکار ها میتوان به این موارد اشاره کرد:

فرهنگ سازی کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، ایجاد مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک، حمایت مالی کارآفرینان، بسترسازی قانونی فعالیت های کارآفرینی و حمایت معنوی از کارآفرینان.

منبع: بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار از سمانه دیوسالار و فرشاد بزرگی.

مولف: شیوا بریانیان مدیر کمیته آموزش و توانمندسازی

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
مدیران دبیرخانه